MGA HUDYAT NG BAGONG KABIHASNAN (SA AKING BAYAN) ni Simon A. Mercado

1   Kumislap ang isip ng pantas na malay
2   At ang sandaigdig ay naliwanagan
3   Nagsipamulaklak ng dunong na yaman
4   Ang nangagpunyaging paham na isipan;
5   At tayo’y nagising sa bagong kandungan
6   Ng pagkakasulong ng sandaigdigan!

7   Natuklas ng dunong na kahanga-hanga
8   Ang Atom na siyang panggunaw sa lupa;
9   Tila niloob ng Poong Bathala
10  Na tayo’y matapos sa sariling nasa;
11  Nakapabingit na sa pagkariwari
12  Ang ating daigdig na lutang sa luha!

13  Sa bagong liwanag ng pagkakasulong
14  Ay nangatuklasan ang lihim kahapon;
15  Ang mundo’y kumitid sa lipad ng dunong,
16  Nalakbay ang langit sa bakal na ibon,
17  Nasisid ang mga dagat na maalon
18  Ng taong palakang nagwagi sa layon!

19  Sa bilis ng bagong nilikhang panuklas
20  Narating ang buwan ng bakal na limbas;
21  Noon naman unang sa buwa’y lumunsad
22  Ang dalawang bunying astronaut na tanyag;
23  Subalit hindi pa lubos na matiyak
24  Kung ang buhay rito doo’y magluluwat.

25  Sa niyanig-yanig ng mundong mabilog
26  Kapag may malaking bombang sinusubok,
27  Ang ehe ng mundo ay baka mahutok
28  At saka malihis sa kanyang pag-ikot
29  Pag ito’y nangyari, mundo’y matatapos
30  Dahil sa paghinto ng kanyang inog!

31  Hindi lamang iyan, may panganib pa ring
32  Ang mundo’y matapos hindi man mithiin,
33  Sa dalawa kayang malakas ay alin
34  Ang hindi magnasang ang isa’y linlangin?
35  Mundo’y matatapos, dapat na tantuin,
36  Sa sandaling biglang ang isa’y magtaksil!
37  May panganib pa rin sa bawat pagsubok
38  Ng bombang may lasong buga sa fall out;
39  Ito kung pumuksa sa tao’y kilabot
40  Higit na mabangis sa alinmang salot;
41  Pag ito’y kumalat sa katakut-takot,
42  Walang mabubuhay sa buong sinukob!

43  Sa ngayon, ang hanging ating nalilingahap
44  Ay may kahalo nang maruruming sangkap;
45  Kapag ito’y hindi nalunasan agad
46  Ay sa lason tayo mapupuksang lahat;
47  Kung bakit ang tao’y habang umuunlad
48  Saka nalalapit na lalo sa wakas!

49  Nang ang Hiroshima’t Nagasaki’y minsang
50  Bagsakan ng bombang karaniwan lamang,
51  Sa dalawang pook na pinaghulugan
52  Ay napakaraming nakitlan ng buhay;
53  Kung ang ibabagsak ay bombang pangunaw
54  Dagat na ang Hapon sa kasalukuyan!

55  “Pag bombang awtom ang siyang ginamit
56  Sa Luson, Bisaya, Mindanaw, karatig,
57  Dahilan sa lakas na napakalabis
58  Ang sangkapulua’y lulubog sa tubig;
59  Huwag nawa sanang loobin ng Langit
60  Na ang Santinakpa’y maglaho sa titig!
61  Ang pag-uuganahan ng dalawang lakas
62  Na sa kalawakan ay magharing ganap,
63  Ay nagbabalang di na magluluwat
64  At tayo sa digma’y muling magsisiklab;
65  Maanong loobin ng Nasa Itaas
66  Na huwag na sanang dumating ang wakas!

67  Ang Arabya, Jordan, Israel, Ehipto
68  Cambodia’t Vietnam, nag-iipu0ipo;
69  Ang hihip ng hangin kapag di nabago
70  Sa apoy ng digma’y masusunog tayo;
71  Lalo pag ang Tsina’y nagtaas ng ulo
72  At saka ang Rusya’y gumamit ng Maso!

73  Nais na lagumin ng Maso at Karit
74  Kung magagawa lang, ang lupa at langit;
75  Ang Agila naman sa pagpupumilit
76  Na siyang mauna’y hindi matahimik;
77  Bakit ba kung sino ang sa yama’y labis
78  Siyang mapangamkam, siyang mapanlupig?

79  Wala pang sanggol sa kasalukuyan
80  Sa pambobombang higit ang labis sa ingay,
81  Kaya kapag tayo’y biglang sinalakay
82  Di makakahanda nais mang lumaban;
83  Dahil dito kaya dapat pagsikapan
84  Na mapagkasundo ang sangkatauhan!

85  Hindi nga masamang ang tao’y
86  Lalo kung may mithiing dakila at tapat,
87  Pagkat likas lamang sa taong maghangad
88  Kung nasa ibaba, na siya’y mataas,
89  Ngunit ang masama’y ang magpakapantas
90  Upang ang mabuting binuo’y iwasak!

91  Di dapat gumamit ng mga sandatang
92  Bukod sa pangwakas, may lasong kasama;
93  Idalangin nating magkaisa sana
94  Ang sangkatauhan sa mithi at pita;
95  Pag tayo’y nabubuklod na gintong panata
96  Ang sandaigdiga’y wala nang balisa!97  Kapag nagkaroon ng lason sa tubig
98  Gayon din ang hangin na dating malinis,
99  Lahat ng may buhay sa Silong ng langit
100  Ay matatapos nang parang panaginip;
101  Saka lamang naman magiging tahimik
102  Kung dito’y wala nang mga manlulupig!

103  Dahil dito kaya kinakailangan
104  Iwasan ang imbot at mga hidwaan;
105  Pagsikapan nating tuparing lubusan
106  Ang aral na tayo ay mangag-ibigan;
107  Sapagka’t ang Eden ay naglaho lamang
108  Nang si Ada’t Eva’y lumabag sa aral!

109  Agawin sa kamay ng imbot at inggit
110  Ang kapayapaan nitong sandaigdig;
111  Sugpuin ang dahas at lakas ng lupit
112  Sa pamamagitan ng Santong Matuwid;
113  Ang Diyos ay gising, di ipinagkait
114  Ang Kanyang saklolo sa api at amis!

115  Kapag ang Ama nang Makapangyarihan
116  Ang siyang nagtatanggol sa aping kat’wiran,
117  Hindi maglalao’t ang sangkatauhan;
118  Ay makakandong na ng kalwalhatian;
119  Saka ang ligalig na sandaigdigan
120  Ay mahihimbing na sa katahimikan.


MGA HUDYAT NG BAGONG KABIHASNAN (... SA AKING BAYAN)  
ni Simon A. Mercado
Tula

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento