Bugtong ng Ilokano

Ang mga sumusunod ay isang dosenang Bugtong mula sa mga Ilokano.


Ania iti pinarsua iti Dios a balin suec a maturog?
♦  Panniqui


Uppat iti adiguina, maysa iti baotna, dua iti paypayna, dua iti boneng.
♦  Carabao


Adda maysa nga parsua ni Apo Dios nga adda uppat a sacana, ipusna quen maysa nga ulona nga aoan ti imana.
♦  Caballo


Magmagna ni inam sangsangitam.
♦  Burias


Adda maysa nga lacay gomogoyod ti oay.
♦  Bao


Togtoquec ti teppang agarayat ti bagsang
♦  Campana

Bulong tiptipparo; puso balasang baro.
♦  Mama


Papel a berde sinoratac ti purao Page 30quet intedco iti sangaili dina insubli.
♦  Gaoed


Nagcapa dimet nagpadi; Nagcorona dimet nagari.
♦  Manoc


Ania ti pinarsua ni Apo Dios nga ag-gungon ti maquimbaba quet agpidot ti maquin ngato?
♦  Manoc


No umayac idiay balayo agtuptupuaccayo.
♦  Manoc


Ania a parsuo ni Apo Dios ti nagsusoon ti carne nga aoan ti imana?
♦  Tapingar


Isang Dosenang
Bugtong na Ilokano

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento